fbpx

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
DEWELOPERA OPTIMUM PROPERTY
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia PE i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”, „Rozporządzenie”) OPTIMUM PROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 93-120 Łódź, ulica Stanisława Przybyszewskiego nr 161), REGON: 365371647, NIP: 7282810793, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636431 informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTIMUM PROPERTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 93-120 Łódź, ulica Stanisława Przybyszewskiego nr 161), REGON: 365371647, NIP: 7282810793, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636431 – dalej OPTIMUM,

2. OPTIMUM przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
b) w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości celem skorzystania z naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C;
c) jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przesyłanie Pani/Panu naszej komunikacji marketingowej – w celu wysyłania tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a RODO;
d) w celu dopełnienia prawem wymaganych obowiązkach ciążących na OPTIMUM, w tym na podstawie ustawy o rachunkowości, a także – jeżeli to konieczne – w celu dochodzenia roszczeń, tj. na podstawie art. 6 ust. 2 lit. f RODO;
e) z uwagi na możliwość stosowania monitoringu wizyjnego w siedzibie OPTIMUM, celem ochrony osób i mienia znajdującego się w naszej siedzibie, tj. na podstawie art. 6 ust. 2 lit. f RODO;
f) w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi partnerzy biznesowi – operatorzy systemów online, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, notariusze, prawnicy, obsługujące nas podmioty informatyczne, zewnętrzne biuro rachunkowe, a także inni partnerzy biznesowi.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, a nie będą przetwarzane w trybie profilowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej usługi. W pozostałym zakresie przechowujemy Pani/Pana dane przez czas określony przez przepisy o rachunkowości, oraz czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
6. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych a także prawo do przenoszenia danych.
7. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Pana/Pani rzecz wybranej usługi. Udzielenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej jest w pełni dobrowolne.
10. Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, korzystamy z plików cookies. Więcej informacji w tym przedmiocie znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.